Dofinansowanie NFZ

Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ?


I. Krok pierwszy - udaj się na wizytę lekarską do osoby uprawnionej, w ramach NFZ lub prywatnie.

Narodowy Fundusz Zdrowia w piśmie z dnia 20 lutego 2017 r. wskazał, że obecnie każdy lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu jest uprawniony do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, bez konieczności podpisywania umowy z NFZ.

Wykaz osób uprawnionych do wystawiania zlecenia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z dnia 31 maja 2017 r., poz. 1061).


Uwaga! Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem lekarz rodzinny może wystawić zlecenie nie tylko na środki pomocnicze tj. pieluchomajtki i cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych, ale także na niektóre wyroby medyczne, tj. wózek inwalidzki ręczny (stalowy) lub dziecięcy, pełzak do raczkowania, materac przeciwodleżynowy,  poduszka przeciwodleżynowa, protezy piersi, peruki, rurki traheostomijne, pończochy kikutowe, kule, laski, balkoniki, trójnogi, czwórnogi (sprawdź w załączniku do rozporządzenia).

Ważne: Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne winno być starannie wystawione. Prawidłowo wystawiony dokument zlecenia powinien  zawierać  rzetelnie uzupełnione informacje określone we wzorze zlecenia, wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. W przypadku,  gdy zlecenie jest wystawione nieprawidłowo (brak informacji określonych w tych wzorach, zawiera inne błędy formalne lub zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami) – Oddział Funduszu zwraca Pacjentowi zlecenie bez potwierdzenia, informując o przyczynie odmowy potwierdzenia.


II.  Krok drugi - potwierdź zlecenie w swoim oddziale NFZ.

Otrzymane zlecenie musi zostać potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki NFZ, na terenie którego Pacjent jest zarejestrowany.

Do osobistego  potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie oraz upoważnienie udzielone na piśmie przez Pacjenta, w przypadku odbioru potwierdzonego zlecenia przez inną osobę.

Pisemne upoważnienie do odbioru wyrobu medycznego niecyklicznego, powinno zawierać następujące informacje:

1. Dane dotyczące osoby upoważniającej (Pacjenta), tj.: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego i nr PESEL, a w przypadku gdy osoba nie posiada nr PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania.

2. Dane dotyczące osoby upoważnionej (odbierającej wyrób), tj.: imię i nazwisko, rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania,

Dane dotyczące odbieranego wyrobu medycznego.

Datę wystawienia upoważnienia i czytelny podpis Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Upoważnienie wraz ze zleceniem należy zostawić w sklepie medycznym.

 

W przypadku, gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie Pacjenta w wyrób medyczny, dopuszczalne jest pośredniczenie przez Oddział Funduszu na terenie, którego przebywa Pacjent w potwierdzeniu zlecenia przy pomocy faksu z Oddziałem Funduszu właściwym dla Pacjenta.


III.  Krok trzeci - realizacja zlecenia, dobór i zakup.

Mając potwierdzone do refundacji zlecenie, w celu jego realizacji Pacjent może zgłosić się na terenie kraju do wybranej placówki, która podpisała umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wybór konkretnego Świadczeniodawcy należy do Pacjenta – nie obowiązuje w tym wypadku rejonizacja. Realizacja zleceń drogą wysyłkową dotyczy wyłącznie zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

zmiany od 03.03.2018r:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie