Likwidacja barier

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych


To dofinansowanie, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Mogą je otrzymać osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub uzyskały zgodę właściciela budynku, w którym stale zamieszkują na wykonanie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych. Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych albo innych usług z zakresu likwidacji barier uwzględnionych w umowie. Zakres rzeczowy i finansowy prac w zakresie likwidacji barier architektonicznych określa zweryfikowany kosztorys. Wysokość tego dofinansowania wynosi do 95% wartości sprzętu lub wykonanych prac:

  • do 95% zakwalifikowanych prac dla wnioskodawcy będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym mieszkania, w którym mają być przeprowadzone prace związane z likwidacją barier architektonicznych oraz gdy wnioskodawcą jest niepełnosprawne dziecko, mieszkające w rodzinie, nie więcej jednak niż do 30 000 zł,
  • do 80% zakwalifikowanych prac w przypadku, gdy z dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu wynika, iż właścicielem mieszkania w którym mają być przeprowadzone prace związane z likwidacją barier architektonicznych nie jest wnioskodawca (z wyłączeniem współmałżonka), nie więcej jednak niż do 20 000 zł,
  • do 95% kosztów zakupu i montażu wnioskowanego pozostałego sprzętu typu platformy przyschodowe, krzesełka schodowe, podjazdy itp., nie więcej jednak niż do 40 000 zł.

 

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć wymagane dokumenty do instytucji PCPR lub MOPS:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
2. Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier.
3. Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej.
4. Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
5. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).