Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO FIRMY AKSON

 

Wynajem

1. Akson Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zwana dalej Wynajmującym prowadzi sprzedaż, produkcję i wynajem sprzętów medycznych.

2. Najemca czyli klient dokonujący najmu sprzętu od firmy Akson, składając zamówienie właściwe i podpisując umowę najmu z Wynajmującym, oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu, rozumie jego zapisy, przyjmuje je do stosowania i zaakceptował jego postanowienia.

3. Wynajmujący wynajmuje sprzęt, a Najemca bierze go w najem na przewidziany w Umowie Najmu okres nie krótszy niż 2 miesiące.

4. Wynajmujący zobowiązany jest wydać sprzęt w należytym stanie, gotowym do użycia, spakowany do transportu.

5.Okres najmu rozpoczyna się z chwilą podpisania Umowy Najmu.

6.Jeżeli po stronie Wynajmującego istnieje taka możliwość, to instalacji sprzętu dokonuje Przedstawiciel Handlowy Wynajmującego, w terminie wcześniej z nim uzgodnionym.

Zamówienie

1. Zamówienia w Centrum Wypożyczeń Akson w Katowicach, na najem sprzętu, przyjmowane są przez telefon, w dni robocze w godzinach od 8.15 do 15.30 oraz pocztą elektroniczną przez 24 godziny na dobę przez 7 dni tygodnia.

2. Przez złożenie wstępnego zamówienia należy rozumieć przekazanie potrzeb klienta co do oczekiwanych warunków wynajmu sprzętu (okresu wynajmu, określenia rodzaju sprzętu, daty dostarczenia) poprzez kontakt telefoniczny lub mailowo-telefoniczny lub osobisty z Punktem Zaopatrzenia Ortopedycznego firmy Akson lub z Przedstawicielem Handlowym firmy Akson, w dowolnym terminie.

3. Przez złożenie zamówienia właściwego należy rozumieć przekazanie potrzeb klienta co do warunków wynajmu sprzętu (okresu wynajmu, określenia rodzaju sprzętu, daty dostarczenia) poprzez zarejestrowany przez Wynajmującego kontakt telefoniczny lub mailowo-telefoniczny z Centrum Wypożyczeń Akson w Katowicach.

4.Po złożeniu zamówienia właściwego Najemca opłaca w formie przedpłaty na konto wynajmującego, należność za kaucje zwrotną, transport sprzętu w jedna stronę oraz opłatę za pierwszy miesiąc najmy sprzętu z góry.

5. Po potwierdzeniu wpłaty należności, zgodnie ze złożonym przez Najemcę zamówieniem właściwym, Wynajmujący wysyła sprzęt oraz umowę najmu, na adres wskazany przez Najemcę, przesyłką kurierską.

6. Ostateczne parametry najmu, wiążące obie strony, określa umowa najmu podpisana przez Najemcę przy odbiorze sprzętu i Wynajmującego przy wysyłce sprzętu do Najemcy, a sporządzona na podstawie zamówienia właściwego.

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wstępnego lub zmiany jego terminu realizacji za powiadomieniem klienta, w przypadkach kiedy brak jest zamawianego sprzętu do zamówienia lub oczekiwany przez Najemcę termin realizacji dostawy jest niemożliwy do spełnienia przez Wynajmującego.

Czas realizacji zamówienia i transport sprzętu

1. Zamówienie jest realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

2. Czas dostawy zależy od miejsca dostarczenia sprzętu i rodzaju sprzętu do wypożyczenia.

3. Transport sprzętu odbywa się w zależności od potrzeb Najemcy - transportem Najemcy, bez dodatkowych kosztów, przy odbiorze osobistym z magazynu Wynajmującego lub transportem zleconym Wynajmującego, z tym, że transport taki jest dodatkowo płatny przez Najemcę.

Płatności

1. Wszystkie ceny w cenniku Wynajmującego są cenami brutto w złotych polskich.

2. Na życzenie klienta, Wynajmujący wystawia fakturę VAT, pod warunkiem podania przez Najemcę niezbędnych danych do faktury VAT przy składaniu zamówienia.

3. Wynajmujący przyjmuje płatności od Najemcy, w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego oraz przy płatnościach PZO Wynajmującego, gotówką lub kartą płatniczą, w zależności od formy najmu, co określa umowa najmu.

4. Najemca oprócz opłacenia czynszu najmu sprzętu, winien jest w każdym przypadku najmu sprzętu uiścić również kaucję zwrotną, której wysokość określił Wynajmujący. Kaucja jest zabezpieczeniem roszczeń wynajmującego w przypadku uszkodzenia sprzętu jak i zaległości w opłacie czynszu najmu.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany cen wynajmu towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do ofert, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

6.Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy sprzętu, które pokrywa Najemca, z wyjątkiem sytuacji opisanych i zaakceptowanych w umowie najmu.

Warunki używania przedmiotu najmu

1.Najemca ma obowiązek używać najęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem. 2.Najemca jest zobowiązany do powiadomienia Wynajmującego o każdorazowej zmianie miejsca eksploatacji najętego sprzętu.

3.Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego, podnająć najętego od Wynajmującego sprzętu osobom trzecim.

4.Najemca zobowiązany jest dokonać wszelkich starań celem zabezpieczenia najętego sprzętu przed kradzieżą lub uszkodzeniem.

5.W przypadku nieoczekiwanych okoliczności, takich jak kradzież, pożar itp., Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Wypożyczającego oraz odpowiednie służby (policję, straż pożarną itd.)

Wady przedmiotu najmu

1.Najemca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin sprzętu przed rozpoczęciem najmu i wskazania ewentualnych wad sprzętu Wynajmującemu.

2. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia podczas jego eksploatacji, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wypożyczającemu i nie korzystanie z urządzenia do czasu sprawdzenia jego stanu przez Wypożyczającego.

3.Czynsz najmu nie jest naliczany Najemcy, w czasie związania umową najmu z Wynajmującym, tylko w okresie przerwy w użytkowaniu sprzętu, spowodowaną jego usterką, a usterka powyższa została zgłoszona Wypożyczającemu i zgłoszenie zostało uznane przez Wypożyczającego.

4.Wynajmujący w przypadku uznania zgłoszonej przez Najemcę usterki sprzętu wynajmowanego jest zobowiązana do usunięcia wad wskazanych przez Najemcę, bądź wymiany sprzętu na pozbawiony wad celem kontynuacji jego najmu.

Naruszenie obowiązku utrzymania najętego sprzętu w należytym stanie

1.Jeżeli najęty sprzęt zostanie zwrócony w stanie nienależytym, określonym w Umowie Najmu i niniejszych regulaminie najmu, Najemca jest zobowiązany do pokrycia na wezwanie Wypożyczającego wszelkich kosztów niezbędnych do przywrócenia najętemu sprzętowi należytego stanu.

2.Przyjmuje się, że najęty sprzęt został zwrócony w należytym stanie, jeżeli wady, które można rozpoznać bez dodatkowych oględzin, nie zostaną wskazane bezzwłocznie, zaś pozostałe wady w ciągu 3 dni roboczych, od dnia zwrotu urządzenia.

Utrata -kradzież przedmiotu najmu

1.W chwili podpisania Umowy Najmu, Najemca przejmuje na siebie obowiązek zabezpieczenia i ochrony najętego sprzętu przed kradzieżą i utratą.

2.Jeżeli Najemca nie zwróci najętego sprzętu, w terminie ustalonym z Wynajmującym, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kwoty wartości katalogowej sprzętu określonej w umowie najmu sprzętu, w terminie określonym przez Wypożyczającego.

Zakończenie Umowy Najmu i zwrot najętego sprzętu

1.Najemca jest zobowiązany zwrócić najęty sprzęt w stanie nie pogorszonym, oraz wyczyszczonym, gotowym do dalszej eksploatacji.

2.Zwrot najętego sprzętu musi się odbyć w terminie określonym z Wynajmującym stosownie do zapisów umowy najmu.

3.Czas najmu kończy się w dniu odbioru przez Wypożyczającego, najętego sprzętu, łącznie ze wszystkimi częściami niezbędnymi do jego dalszej pracy, oraz na podstawie protokołu zwrotu sprzętu potwierdzającego kompletność zwrotu sprzętu i wpłat zobowiązań najemcy. W przeciwnym razie sprzęt uznaje się za nie zwrócony.

4.Wynajmujący zwraca Najemcy kaucję zwrotną, po zwrocie najętego sprzętu i rozwiązaniu umowy najmu.